Regulamin

świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy sklepsuez.pl

§1 Definicje

Pojęcia pisane wielką literą będą miały następujące znaczenie:

 1. Faktura – faktura VAT wystawiona Klientowi z tytułu świadczenia Usług lub sprzedaży Produktów, dostępnych za pośrednictwem Platformy, która zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług stanowi fakturę w formie elektronicznej oraz nie wymaga podpisu osoby uprawnionej do odbioru.
 2. Gruz – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów gruzu [odpady z betonu, ceramika i cegły] świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 3. Humus- Żyzna gleba bogata w humus.
 4. Kabina – przenośnie pomieszczenie higieniczno-sanitarne do gromadzenia nieczystości ciekłych.
 5. Kabiny sanitarne – Usługa odbioru i zagospodarowania nieczystości ciekłych świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy Kabiny oraz jej udostępnieniu w wybranym przez Usługobiorcę przedziale czasowym (spośród dostępnych) i odbiorze Kabiny wypełnionej lub niewypełnionej nieczystościami ciekłymi oraz zagospodarowaniu tych nieczystości ciekłych zgodnie z prawem.
 6. Klient lub Usługobiorca– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę o świadczenie Usług lub Umowę sprzedaży z SUEZ, w tym Konsument.
 7. Kompostowniki lub odpowiednio Kompostownik – zbiornik przeznaczony do gromadzenia odpadów biodegradowalnych, w którym zachodzi proces kompostowania tych odpadów, spełniające wymagania przepisów polskiego prawa.
 8. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z SUEZ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 9. Kontenery lub odpowiednio Kontener – kontenery i worki typu big bag służące do gromadzenia odpadów zadeklarowanych przez Usługobiorcę w Zamówieniu, spełniające wymogi techniczne przewidziane przez przepisy polskiego prawa, o pojemności dostępnej i wskazanej w Platformie.
 10. Konto – konto Usługobiorcy utworzone i istniejące na Platformie, gdzie Usługobiorca przechowuje swoje dane niezbędne do realizacji Zamówienia, sprawdza status Zamówionych Usług, przegląda Historię Zamówień oraz Faktury.
 11. Lokalizacja lub odpowiednio Lokalizacje – adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu za pośrednictwem Platformy wyznaczające miejsce posadowienia przez SUEZ Kontenera lub Kabiny lub odpowiednio dostarczenia Produktu.
 12. Materiały izolacyjne- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów pochodzących z remontów i budów takich jak wełna mineralna oraz styropian, świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 13. Odpady- zbiorczo Gruz, Odpady remontowe, Odpady wielkogabarytowe, Papa, Szkło, Wełna mineralna, Materiały izolacyjne, Ścinki Styropianowe.
 14. Odpady remontowe – Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów remontowych [odpady betonowe, ceramika, cegły, tynki, tapety, okleiny, drewno, elementy z gipsu, gleba, ziemia, styropian w niewielkich ilościach, szkło np. szyby i folia] świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 15. Odpady wielkogabarytowe- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów wielkogabarytowych (np..:szafy, stoły, krzesła, łóżka) świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 16. Papa- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadowej papy świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 17. Platforma lub odpowiednio Strona internetowa – internetowy serwis SUEZ, znajdujący się pod adresem internetowym sklepsuez.pl.
 18. Pojemniki lub odpowiednio Pojemnik – pojemnik służące do gromadzenia odpadów spełniające wymogi techniczne przewidziane przez przepisy prawa, o pojemności dostępnej i wskazanej w Platformie.
 19. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Usługobiorcy stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym;
 20. Produkty – Pojemniki, Stojaki, Kompostowniki, Humus. Tj. artykuł, na które można złożyć zamówienie za pośrednictwem Platformy i które mogą być przedmiotem umowy sprzedaży.
 21. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia Usług, sprzedaży Produktów i bezpieczeństwa Platformy sklepsuez.pl
 22. Rejestracja – zespół czynności podejmowanych przez Klienta za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Platformie, którego efektem końcowym będzie założenie Konta.
 23. Składający Reklamację – Klient, który złożył reklamację zgodnie z § 6 Regulaminu.
 24. Stojaki lub odpowiednio Stojak – stelaże o konstrukcji rurowej stosowane do utrzymywania worków na odpady typu big bag.
 25. Szkło- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów szkła płaskiego np. z okien, drzwi, elementów elewacyjnych, powstających w trakcie remontów oraz demontażu obiektów, świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 26. Ścinki styropianowe lub odpowiednio Styropian- Usługa odbioru i zagospodarowania materiału izolacyjnego pochodzącego z ocieplania budynków, świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 27. Umowa – Umowa o świadczenie Usług lub odpowiednio Umowa Sprzedaży zawarta pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą za pośrednictwem Platformy.
 28. Umowa o świadczenie Usług – Usługa odbioru i zagospodarowania Odpadów świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 29. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość tj. za pośrednictwem Platformy pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Na której treść składa się treść Zamówienia, postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego klauzul stosujących się do Umowy Sprzedaży w odpowiednim zakresie
 30. Usługa lub odpowiednio Usługi – zbiorcze lub indywidulane określenie dla Usług: GRUZ, ODPADY REMONTOWE i KABINY SANITARNE, Papa, Wełna Mineralna, Szkło, Ścinki styropianowe, Odpady wielkogabarytowe, Humus, materiały izolacyjne.
 31. Usługodawca lub odpowiednio Sprzedający – SUEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 5 lub Spółki i Grupy, których dane znajdują się pod adresem https:/www.suez.pl/kontakt
 32. SUEZ lub odpowiedniu Administrator – SUEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zawodzie 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 000008195, NIP 526-00-29-173, REGON 010395344 oraz kapitał zakładowy wynoszący 182.700.000 zł, nr tel. +48 22 49 24 484, adres email: sklep.suez@suez.com
 33. Wełna mineralna- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów w postaci materiałów izolacyjnych niezawierających azbestu oraz innych substancji niebezpiecznych świadczona odpłatnie na podstawie Umowy zawieranej za pośrednictwem Platformy polegająca na dostarczeniu Usługobiorcy wybranego w ramach dostępnych opcji Kontenera służącego do gromadzenia zadeklarowanych przez Usługobiorcę rodzajów odpadów, dzierżawie Kontenera i odbiorze Kontenera wypełnionego lub niewypełnionego odpadami oraz zagospodarowaniu odpadów zgodnie z prawem.
 34. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy złożone za pośrednictwem Platformy określające jednoznacznie: ilość i rodzaj Usługi lub Produktu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o świadczenie usług lub Umowy sprzedaży pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa:
  1. zasady korzystania przez Usługobiorców ze Strony internetowej,
  2. warunki zawierania i rozwiązywania Umowy,
  3. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną,
  4. zakres i warunki obsługi Zamówień składanych przez Usługobiorców za pośrednictwem Strony internetowej,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego,
  6. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 ze. zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów o świadczenie Usług za pośrednictwem Platformy.
 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Usługobiorcy będącego jednocześnie Konsumentem, przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 4. Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony internetowej Usługobiorca jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym Regulaminem, a rozpoczęcie korzystania ze Strony internetowej jest równoznaczne z akceptacją wszystkich jego postanowień. Regulamin jest integralną częścią Umowy o świadczenie usług, Umów sprzedaży i Umowy o świadczenie Usługi elektronicznej zawieranych z Usługobiorcą.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i Regulaminem.
 6. Miejsce wykonania Usługi musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w lokalizacjach, w których Usługodawca zapewnia świadczenie Usługi. W przypadku, w którym miejsce wykonania Usługi miałoby znajdować się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza ww. lokalizacjami, dla których Usługodawca zapewnia świadczenie Usługi, Usługodawca nie jest zobowiązany do wykonania Usługi.
 7. Miejsce do którego Sprzedający dostarcza Produkty musi znajdować się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w lokalizacjach, w których Sprzedający zapewnia dostawę Produktu. W przypadku, w którym miejsce dostarczenia Produktu miałoby znajdować się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza ww. lokalizacjami, dla których Sprzedający zapewnia dostawę Produktu, Sprzedający nie jest zobowiązany do wykonania Umowy sprzedaży.
 8. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Platformy. W pozostałym zakresie Usługobiorca może kontaktować się z Usługodawcą za pomocą:
  1. modułu „FAQ” znajdującego się na Platformie,
  2. telefonicznie pod nr telefonu: +48 22 49 24 484,
  3. za pomocą korespondencji listownej wysłanej na adres: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa.
 9. Usługobiorca zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Platformy w sposób nie zakłócający jej funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Platformy niezamówionej informacji handlowej (spam),
  4. korzystania z Platformy w sposób nieuciążliwy dla innych Usługobiorców oraz dla Usługodawcy,
  5. korzystania z Platformy w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz postanowieniami Regulaminu,
  6. korzystania ze Platformy zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,
  7. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Platformy jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
 10. W celu korzystania z Platformy, Usługobiorca powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia z dostępem do Internetu, z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych. Nadto, Usługobiorca powinien posiadać aktywny dostęp do poczty elektronicznej. Korzystanie z Platformy jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Usługobiorca, następujących minimalnych wymagań:
  1. posiadanie połączenia z siecią Internet,
  2. posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 10.0, Chrome 25, Firefox 15, Opera 12, Safari 5.5 lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS,
  3. włączenie obsługi skryptów oraz obsługi plików cookies.
 11. Wymagania zalecane to posiadanie przeglądarki internetowej Internet Explorer 11.0, Chrome 38, Firefox 33, Opera 25, Safari 7.0 lub kompatybilnej wspierającej mechanizm CORS.
 12. Platforma wykorzystuje następujące techniczne środki ochrony:
  1. hosting w architekturze rozproszonej Amazon AWS Cloud na serwerach znajdujących się na terenie Unii Europejskiej,
  2. komunikację szyfrowaną w oparciu o certyfikaty SSL,
  3. Firewall zezwalający wyłącznie na komunikację po porcie 443 (przekierowanie portu 80 protokołu HTTP na protokół HTTPS na port 443).

§3 Rejestracja konta

Warunkiem założenia Konta jest przejście przez Usługobiorcę procedury rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego poprzez podanie: adresu e-mail oraz wyrażenie wymaganych zgód w zakresie akceptacji Regulaminu oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Usługobiorca otrzymuje następnie link aktywacyjny na podany adres e-mail. Po kliknięciu na otrzymany link, Konto jest aktywowane. W kolejnym kroku Usługobiorca wprowadza hasło.
Podane dane w postaci adres e-mail i hasła będą służyły Usługobiorcy do logowania się do Konta.
Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
Usługobiorca podczas procesu rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych ujawnionych w toku procesu rejestracji stosownie do treści ustawy z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U.2016.922 ze. zm., w celu związanym z funkcjonowaniem Konta, co jest warunkiem koniecznym do założenia Konta.
Usługobiorca może wyrazić zgodę na wykorzystywanie jego danych w celach marketingowych na otrzymywanie od Usługodawcy i jego partnerów informacji handlowej oraz na otrzymywanie wskazanych newsletterów. Powyższe zgody są dobrowolne, a ich brak nie wpływa na dostęp do usługi Konta. Usługobiorca powinien chronić wskazane przy rejestracji hasło i nie udostępniać go osobom trzecim.
Usługobiorcy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Usługobiorca zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane na Platformie są poprawne. Dane Usługobiorcy mogą być modyfikowane lub usuwane przez Usługobiorcę w sekcji „Konto Użytkownika” na Platformie.

§4 Zawarcie i realizacja Umowy

Zamówienia można składać 24 godziny na dobę. Zamówienie może zostać złożone wyłącznie za pośrednictwem Platformy. Do złożenia Zamówienia niezbędne jest posiadanie Konta. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
W celu złożenia Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy o świadczenie Usług Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
wybór Lokalizacji poprzez podanie kodu pocztowego;
dodanie do koszyka Usługi;
wybranie terminu podstawienia oraz zabrania Kontenera;
złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów”;
potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie: „Potwierdź zamówienie”;
wybór opcji „Zaloguj się” lub „Rejestracja” lub „Kontynuuj bez rejestracji;
po wypełnieniu formularza: kliknięcie „Potwierdź i zapłać”;
wybór metody płatności;
płatność poprzez system płatności Polcard.
W celu złożenia Zamówienia zmierzającego do zawarcia Umowy sprzedaży Usługobiorca powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
wybór Lokalizacji poprzez podanie kodu pocztowego;
dodanie do koszyka Usługi;
złożenie Zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamów”;
potwierdzenie Zamówienia poprzez kliknięcie: „Potwierdź zamówienie”;
wybór opcji „Zaloguj się” lub „Rejestracja” lub „Kontynuuj bez rejestracji;
po wypełnieniu formularza: kliknięcie „Potwierdź i zapłać”;
wybór metody płatności;
płatność poprzez system płatności Polcard.
W trakcie składania Zamówienia za pomocą Platformy Usługobiorca wypełnia formularz zawierający pola, których wypełnienie jest obowiązkowe lub nieobowiązkowe. Pola obowiązkowe oznaczone są „*”.
W trakcie składania Zamówienia za pomocą Platformy – do momentu złożenia Zamówienia tj. naciśnięcia ikony „Zamawiam i płacę” – Usługobiorca ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Usługobiorcy komunikatami oraz informacjami dostępnymi na Platformie.
Po złożeniu Zamówienia jego korekty można dokonać wyłącznie do czasu przystąpienia przez Usługodawcę do realizacji obowiązków wynikających z Umowy, wysyłając e-mail na adres sklep.suez@suez.com lub kontaktując się ze Usługodawcą pod nr tel. +48 22 49 24 484 (koszt połączenia wg stawki operatora). Dokonując korekty, Usługobiorca zobowiązany jest podać numer Zamówienia.
Zawarcie Umowy z Usługobiorcą następuje z chwilą poinformowania Usługobiorcy przez Usługodawcę o opłaceniu Zamówienia.
Usługobiorca, składając Zamówienie na Stronie internetowej, jednocześnie oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje zawarte w nim postanowienia.
Z chwilą potwierdzenia przez Usługodawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca prześle Usługobiorcy link prowadzący do Regulaminu, w tym wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
W przypadku, w którym Usługobiorca odstąpi od Umowy po rozpoczęciu przez Usługodawcę wykonywania Usługi, Usługodawca obciąży Usługobiorcę kosztami wykonania Usługi zgodnie z zapisami §7 ust. 7 Regulaminu.
Składając Zamówienie zmierzające do zawarcia Umowy o świadczenie usług Usługobiorca wybiera pojemność oraz rodzaj Kontenera spośród udostępnianych przez Usługodawcę i oznaczonych jako Usługa dostępna w chwili składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
Składając Zamówienie zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży Usługobiorca wybiera rodzaj Produktu spośród udostępnianych przez Sprzedającego i oznaczonych jako Produkty dostępne w chwili składania Zamówienia przez Usługobiorcę.
Składając Zamówienie Usługobiorca wybiera datę dostarczenia oraz odbioru Kontenera lub Kabiny spośród terminów oznaczonych, jako dostępne w chwili składania Zamówienia przez Usługobiorcę, zaś Produkty będące przedmiotem Umowy sprzedaży zostaną dostarczone na adres wskazany przez Usługobiorcę w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych.
Usługodawca dostarczy Kontenery, Kabiny lub Produkty sprawne technicznie i zdatne do przeznaczonego użytku.
Realizacja Usługi, w tym podstawienie Kontenera lub Kabiny oraz dostawa Produktów odbywa się w dniach od poniedziałku do soboty (z wyłączaniem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminie wybranym przez Usługobiorcę spośród dostępnych, pod warunkiem zaksięgowania wpłaty Usługobiorcy na koncie Usługodawcy.
Usługobiorca jest zobowiązany do zapewnienia Usługodawcy lub podmiotowi, któremu realizacja Usługi została podzlecona swobodnego dojazdu specjalistycznym pojazdem służącym do transportu Kontenerów lub Kabin do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę w Zamówieniu, jako miejsce posadowienia Kontenera lub Kabiny. Usługodawca dysponuje pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony. Usługobiorca zobowiązuje się do wskazania Usługodawcy lub podmiotowi, któremu realizacja Usługi została podzlecona miejsca ustawienia Kontenera lub Kabiny dostępnego dla tego typu pojazdów.
Usługobiorca zapewnia, że posiada tytuł prawny do miejsca wskazanego, jako miejsce posadowienia Kontenera lub Kabiny bądź zawarł w tym celu stosowne umowy. Za szkody związane brakiem tytułu prawnego do miejsca wskazanego, jako miejsce posadowienia Kontenera lub Kabiny, odpowiada Usługobiorca.
Usługobiorca zapewnia, że miejsce wskazane jako miejsce posadowienia Kontenera lub Kabiny jest do tego przystosowane i właściwie utwardzone. Za szkody powstałe w miejscu posadowienia Kontenera lub Kabiny wynikające z nieodpowiedniego doboru przez Usługobiorcę podłoża, w tym jego utwardzenia odpowiada Usługobiorca.
Usługodawca będzie świadczył Usługę osobiście lub z pomocą podwykonawców w jego imieniu i na jego rzecz.
Usługobiorca zobowiązuje się do zapełniania Kontenera w taki sposób, aby odpady w nich gromadzone nie wystawały poza ich górną krawędź oraz by ich masa nie przekraczała ładowności i pojemności danego Kontenera.
Brak możliwości dojazdu specjalistycznym pojazdem służącym do transportu Kontenerów lub Kabin do miejsca wskazanego przez Usługobiorcę w Zamówieniu, jako miejsce posadowienia Kontenera lub Kabiny, uznaje się za istotną przeszkodę w wykonaniu Umowy leżącą po stronie Usługobiorcy powodującą, iż Usługodawca zwolniony będzie z realizacji Usługi. W takim przypadku Usługodawcy będzie należała się w kwota 250 złotych brutto za przyjazd pojazdu specjalistycznego w celu realizacji Usługi.
W Kontenerach dopuszczalne jest wyłącznie gromadzenie odpadów zadeklarowanych przy składaniu Zamówienia. W Kabinach odpuszczalne jest gromadzenie wyłącznie nieczystości ciekłych.
Niedopuszczalne jest gromadzenie w Kontenerach lub Kabinach odpadów innych niż zadeklarowane, w szczególności odpadów zawierające azbest, gleby i ziemi, odpadów zawierających rtęć, odpady zawierające PCB, tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, kleje, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady komunalne, odpadów medycznych i niebezpiecznych.
W przypadku, gdy w Kontenerze lub Kabinie zgromadzono odpady inne niż zadeklarowane, w szczególności, jeśli zgromadzone odpady zawierają, odpady zawierające azbest, odpady gleby i ziemi, odpady zawierające rtęć, odpady zawierające PCB, tekstylia, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony roślin, oleje i tłuszcze jadalne, farby, tusze, kleje, baterie, akumulatory, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, odpady medyczne lub niebezpieczne, Usługodawca ma prawo nie odebrać tych odpadów, a w przypadku ich odbioru uprawniony jest do żądania od Usługobiorcy pokrycia wszystkich dodatkowych kosztów związanych z transportem i zagospodarowaniem tych odpadów. Usługobiorca zobowiązany jest do pokrycia tych kosztów w terminie 3 dni od dnia poinformowania go przez Usługodawcę o nieprawidłowościach w gromadzeniu odpadów. Informacja o nieprawidłowościach wraz z dokumentacją fotograficzną zostanie przekazana Usługobiorcy na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w formularzu Zamówienia w terminie 2 dni od dnia dokonania odbioru Kontenera lub Kabiny.
Usługobiorca ponosi odpowiedzialność względem Usługodawcy za:
zgodność odpadów zgromadzonych w Kontenerze z rodzajem odpadów deklarowanych przez Usługobiorcę w procesie zamówienia Usługi,
używanie Kontenera lub Kabiny zgodnie z jego przeznaczeniem,
uszkodzenie Kontenera lub Kabiny, ich zniszczenie lub kradzież. Ryzyko z tym związane przechodzi na Usługobiorcę w momencie ustawienia Kontenera lub Kabiny w Lokalizacji.
Usługobiorca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających ze zniszczenia lub kradzieży Kontenera i Kabiny według cen rynkowych. Usługobiorca będzie zobowiązany do pokrycia kosztów wynikających z uszkodzenia Kontenera lub Kabiny w wysokości odpowiadającej stopniowi i rodzajowi uszkodzenia.

§5 Płatności

Usługobiorcę obowiązuje cena Usługi i Produktu wskazana na Platformie w chwili składania Zamówienia. Po złożeniu Zamówienia przez Usługobiorcę cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na Stronie internetowej z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.
Cena Usługi i Produktu uwidoczniona przy każdej wybranej Usłudze na Platformie podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
Usługodawca wystawia Usługobiorcy fakturę VAT, po złożeniu Zamówienia i opłaceniu Usługi lub zapłaceniu ceny za Produkt przez Usługobiorcę.
Ceny za Usługi mogą się różnić w zależności od lokalizacji oraz dostępności Kontenerów lub Kabin.
W przypadku potrzeby zmiany Zamówienia po jego przyjęciu do realizacji, Usługobiorca może skontaktować się przez formularz w zakładce „FAQ” z SUEZ w sprawie ustalenia możliwości zmiany terminu wykonania usługi. W takim wypadku Usługodawca jest uprawniony do żądania dopłaty do zapłaconej dotychczas ceny jeśli zmiana terminu wykonania Usługi generuje dodatkowe koszty. Zmiana Zamówienia nastąpi po akceptacji przez Usługobiorcę dodatkowych kosztów związanych z taką zmianą.
Płatność za Usługi odbywa się wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Polcard.
W razie odstąpienia od Umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu Usługodawca, dokona zwrotu uiszczonej przez Usługobiorcę opłaty w terminie do 14 dni liczonych od dnia doręczenia mu przez Usługobiorcę oświadczenia odstąpienia od Umowy po potrąceniu należnych mu kwot zgodnie z §4 ust. 22 Regulaminu oraz §7 ust. 7 Regulaminu. W sytuacji, gdy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zostało złożone z przekroczeniem terminu, o którym mowa w §7 ust. 1 Regulaminu opłata nie podlega zwrotowi.
Usługodawca zastrzega sobie prawo, a Usługobiorca wyraża zgodę na:
wystawienie i przesyłanie Faktur tytułem świadczonych Usług w formie elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.2017.1221 ze zm.),
otrzymywania Faktur bez podpisu osoby uprawnionej do jej odbioru.
Faktura za wykonane Usługi będzie dostępna za pośrednictwem Platformy oraz zostanie wysyłana elektronicznie na adres mailowy podany przez Usługobiorcę w treści Zamówienia po opłaceniu Usługi.

§6 Reklamacje

Reklamacja dotycząca Usługi lub Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży może być złożona przez Usługobiorcę m. in.:
pisemnie na adres: SUEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa,
drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep.suez@suez.com,
przez formularz zgłoszeniowy dostępny na Platformie.
Zaleca się podanie w reklamacji:
imię i nazwisko albo firmę (nazwę) oraz adres zamieszkania, bądź siedziby Usługobiorcy,
określenie przedmiotu reklamacji,
przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację,
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady.
W odniesieniu do Konsumentów, wymogi podane w ust. 1 powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
W przypadku, gdy złożona reklamacja nie spełnia warunków określonych w ust. 1 powyżej Usługodawca niezwłocznie poinformuje o konieczności jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Zapisu niniejszego ustępu nie stosuje się w stosunku do Konsumentów.
Usługodawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Usługodawca zastrzega sobie prawo przedłużenia 14 dniowego terminu na odpowiedź w sytuacji, w której udzielenie odpowiedzi uzależnione jest od zebrania dodatkowych analiz technicznych lub prawnych lub tłumaczenia, o czym poinformuje niezwłocznie Usługobiorcy.
Odpowiedź na reklamację może być udzielona:
pisemnie, poprzez przesłanie odpowiedzi na adres korespondencyjny Usługodawcy,
drogą elektroniczną na wskazany przez Reklamującego adres poczty elektronicznej.
Usługodawca zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli reklamacja nie będzie zawierać danych wystarczających do identyfikacji Usługobiorcy lub podmiotu, który wniósł reklamację lub nie będzie zawierać danych umożliwiających udzielenie i wysłania odpowiedzi na reklamację.
Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone w reklamacji.
Usługobiorca, który nie zgadza się z odpowiedzią reklamacyjną, ma prawo złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania odpowiedzi. Postanowienia ust. 1-7 powyżej stosuje się odpowiednio.

§7 Prawo do odstąpienia od Umowy świadczenia Usług

Z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, Usługobiorca będący Konsumentem może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem wyżej wymienionego terminu na adres: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa, wysłanie pisma pod adres sklepsuez@suez.com lub dla posiadaczy Konta za pośrednictwem Platformy korzystając z funkcji „odwołaj”.
Termin 14-dniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy o świadczenie usług lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej, liczy się od dnia jej zawarcia.
Usługobiorca będący Konsumentem, zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683), traci prawo do odstąpienia od Umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w przypadku, gdy przed ww. 14 dniowym terminem Usługodawca wykonał w pełni Usługę zgodnie z Zamówieniem.
W razie odstąpienia od Umowy Umowa, od której odstąpiono jest uważana za niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co Strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
Usługodawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
Umowy o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
umowy, w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
umowy zawartej na aukcji publicznej;
umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
umowy o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi”.
Jeżeli Konsument zażąda rozpoczęcia świadczenia Usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny. Jeżeli cena jest nadmierna, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
Prawo do odstąpienia od Umowy o świadczenie usług przysługuje wyłącznie Konsumentom i nie ma zastosowania wobec przedsiębiorców.

§7a Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktu zakupionego za pośrednictwem Platformy w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 11 poniżej.
Bieg terminu do odstąpieniu od Umowy sprzedaży rozpoczyna się:
dla umowy, w wykonaniu której Sprzedający wydaje Produkt, będąc zobowiązanym do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części,
w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.
Do odstąpienie od Umowy sprzedaży stosuje się wprost par. 7 ust. 6 Regulaminu.
Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży, powinien poinformować Sprzedającego o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu m. in.
pismem wysłanym przesyłką pocztową
pismem wysłanym drogą elektroniczną na adres mailowy:sklep.suez@suez.com
za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: www.sklepsuez.com
Konsument może skorzystać z wzoru odstąpienia stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu. Skorzystanie z ww. wzoru nie jest obowiązkowe.
Dla zachowania terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży przed upływem terminu wskazanego w §7a ust. 1
Sprzedający niezwłocznie potwierdzi na trwałym nośniku (korespondencją elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu) otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Platformy.
W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży do zwrotu Sprzedającemu Produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter Produktu, a także jego cech i funkcjonowania.
Z uwzględnieniem §7a ust. 11 Sprzedający zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność w tym koszty dostarczenia Produktu Konsumentowi
Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
Bezpośredni koszt zwrotu Produktów w wyniku odstąpienia ponosi Konsument.
W zakresie wykonywania przez Konsumenta uprawnienia do odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedający informuje, że koszty zwrotu Produktu ponosi Konsument. W związku z tym Sprzedający nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.
Zwracany Produkt powinien zostać wysłany lub dostarczony na adres Sprzedającego tj. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru Produktu, jego cechy i funkcjonowania.
W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z § 7a Regulaminu, Sprzedający zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży.
Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument tj. zwrot pieniędzy będzie dokonany przez Sprzedającego na rachunek powiązany z kartą płatniczą Konsumenta – za pośrednictwem przelewu dokonanego na rachunek bankowy Konsumenta
Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
W przypadku, gdy Konsument dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego/rachunku w SKOK, karty płatniczej,
Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie Konsumentom i nie ma zastosowania wobec przedsiębiorców.

§7b Rękojmia i gwarancja rzeczy sprzedanej

Sprzedający dostarcza Produkt bez wad fizycznych i prawnych.
Jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub wadę prawną Sprzedający odpowiada w zakresie określonym Ustawą Kodeks Cywilny
Sprzedający nie jest gwarantem Produktu. W przypadku udzielenia przez gwaranta gwarancji jakości obejmującej Produkty jej warunki są udostępniane przy Produkcie. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do Produktu.
Produkty mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Konsument może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
Konsument może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej lub z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi.
W przypadku stwierdzenia wad Produktu Klient powinien złożyć reklamację zgodnie z § 6 Regulaminu
Sprzedający na swój koszt i ryzyko odbierze od Klienta reklamowany Produkt
Sprzedający jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Konsument wiedział o wadzie Produktu w chwili zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedającym. Opis wady Produktu będzie każdorazowo wskazany za pośrednictwem Platformy
W przypadku sprzedaży Produktów na rzecz Konsumenta będącego przedsiębiorstwem strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte Produktu.
Reklamowany Produkt powinien być przesyłany na adres: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa
Wada fizyczna polega na niezgodności Produktu z umową. W szczególności Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Konsumenta, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym.
Z tytułu rękojmi Konsumentowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie jednego roku liczonego od daty doręczenia Produktu i 1 (jednego) roku od daty stwierdzenia wady Produktu. Na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, Konsument może żądać:
naprawy Produktu
wymiany Produktu na wolny od wad,
obniżenia ceny Produktu,
albo może odstąpić od umowy sprzedaży.

§8 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy jest Usługodawca.
W spółce został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji po 25.05.2018 r., zwanym Inspektorem Ochrony Danych), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl.
Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. na potrzeby realizacji Umowy, w tym w celach związanych z umożliwieniem korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia umowy o świadczenie danej Usługi, realizacji zamówień, rozliczenia finansowego, w związku z ewentualnymi roszczeniami, a w także w celach kontatkowych i reklamacyjnych. Dane przetwarzane dla celów związanych z realizacja przedmiotu umowy, celów kontaktowych oraz identyfikacyjnych będą przetwarzane przez czas trwania Umowy ( realizacji Usługi )oraz utrzymywania Konta.
Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, w tym operatorom pocztowym lub przewoźnikom w celu dostarczenia zamówień.
Dane przetwarzane w związku z dochodzeniem ewentualnych roszczeń będą przetwarzane przez okres 3 lat od zakończenia realizacji usługi. Natomiast dane przetwarzane dla celów rozliczeń będą przetwarzane przez okres 5 lat od zakończenia roku obrotowego, w którym wystawiono ostatni dokument księgowy z tyt. realizacji umowy.
Dane osobowe mogą być przetwarzane także w celu marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej), bądź za odrębnie wyrażonymi zgodami – w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej bądź dotyczących innych podmiotów.
Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu.
Administrator informuję, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji Zamówień przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.sklepsuez.pl

§9 Rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, w każdym czasie, na mocy porozumienia Stron.
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną za pomocą Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Oświadczenie o wypowiedzeniu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zostać wysłane pisemnie do Usługodawcy na adres: ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa bądź za pośrednictwem drogi elektronicznej na adres: sklep.suez@suez.com
Usługodawca może żądać rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za 14 – dniowym wypowiedzeniem, w przypadku dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.
Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Usługobiorcy przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Usługobiorcy za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Usługobiorcy z Platformy.

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez Konsumenta

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http:/www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http:/www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http:/www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
Usługobiorca będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
na mocy art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017.1063 z późn. zm.), Usługobiorca uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu między Usługobiorcą a Usługodawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
na mocy art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017.1063 z późn. zm.), Usługobiorca będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r.
w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz.U. 2017.1356 z późn. zm.) Wykaz stałych polubownych sądów konsumenckich znaleźć można na stronie: http:/www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.;
bezpłatną pomoc prawną Usługobiorca będący Konsumentem może uzyskać u miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub z dotowanych ze środków publicznych organizacji konsumenckich (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz pod adresem email:porady@dlakonsumentow.pl.
W rozwiązywaniu sporów transgranicznych pomaga Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i jest uprawnieniem przysługującym wyłącznie Konsumentom i nie ma zastosowania wobec przedsiębiorców.

§11 Postanowienia końcowe

Usługobiorcy, którzy posiadają Konto będą informowani o zmianach Regulaminu i ich zakresie drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie zmiany Regulaminu. Zmiany do Regulaminu stosuje się w stosunku do Zamówień złożonych po dacie wejścia w życie danej zmiany Regulaminu. W przypadku, gdy Usługobiorca nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu, może on wypowiedzieć umowę o świadczenie usług elektronicznych. Usługobiorca ma prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności: zmiany danych adresowych Usługobiorcy, zmiany firmy (nazwy) Usługobiorcy, zmiany sposobów płatności, zmiany sposobu realizacji Usługi, wprowadzenia nowych usług lub zmiany Usług dotychczasowych, zmiany przepisów prawa – w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień Regulaminu.
Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna w zakładce Regulamin. W trakcie realizacji Zamówienia Usługobiorcę obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu Zamówienia.
Wszelkie prawa własności intelektualnej do Oprogramowania i Platformy przysługują Usługodawcy. Korzystanie z Platformy na podstawie Regulaminu oraz odrębnej umowy licencyjnej, nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Usługobiorcę jakichkolwiek praw własności intelektualnej do Platformy lub jej części. Zabronione jest naruszanie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej do Platformy, w szczególności:
kopiowanie, modyfikowanie Platformy lub jego części, a także poszczególnych utworów i baz danych, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
korzystanie z Platformy w sposób niezgodny z Regulaminem lub powszechnie obowiązującymi przepisami,
niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych informatycznych, tekstowych i graficznych Platformy lub celowe zakłócanie działania Platformy w inny sposób,
pobieranie zawartości części lub całości Platformy, w szczególności Bazy Danych Zleceniobiorców i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy.
Usługodawca może usunąć lub zablokować Konto albo dostęp do części lub całości Usług każdemu Usługobiorcy, którego działania naruszają przepisy niniejszego Regulaminu, interes Usługodawcy lub innych Usługobiorców.