POLITYKA PRYWATNOŚCI

Część I. Postanowienia ogólne

 1. Poszczególne pojęcia stosowane w niniejszej Polityce Prywatności przyjmują znaczenie zgodnie z definicjami zawartymi w §1 Regulaminu świadczenia usług i bezpieczeństwa Platformy www.sklepsuez.pl (dalej “Regulamin”).
 2. Administratorem danych osobowych Usługobiorców będących osobami fizycznymi jest SUEZ Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawodzie 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 8195, NIP 526-00-29-173, REGON 010395344 (zwana dalej “SUEZ” lub ‘Administrator”). Informujemy, iż został wyznaczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji (od 25.05.2018 r., zwany Inspektorem ochrony danych), adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, adres email: iod@isecure.pl. Dane osobowe gromadzone przetwarzane będą na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.08.1997 roku tj. z dnia 13 czerwca 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) zaś od 25.05.2018 roku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) tj. w celu założenia i prowadzenia Konta na www.sklepsuez.pl, świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem www.sklepsuez.pl oraz realizacji Usług zamówionych w www.sklepsuez.pl, jak również w celu komunikacji związanej z funkcjonowaniem www.sklepsuez.pl. Dane podane w tym celu będą przechowywane przez okres realizacji Usługi, utrzymywania Konta i obowiązywania umowy o świadczenia usług drogą elektroniczną. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do realizacji ww. celu.
 3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez SUEZ w zakresie danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem strony internetowej www.sklepsuez.pl oraz w ramach powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Usługobiorców do wykonywania czynności, takich jak Rejestracja, zamawianie usług oferowanych za pośrednictwem strony www.sklepsuez.pl. Wszelkie przedmiotowe działania podlegają odpowiednim przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych.
 4. Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 922 ze zm.) a także od 25.05.2018r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Usługobiorca, który korzysta z Platformy lub korzysta z powiązanych z nimi usług i narzędzi, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem oraz niniejszą Polityką Prywatności.
 5. Dane osobowe Usługobiorcy będą przetwarzane zgodnie z przepisami przez Administratora w celu realizacji Zamówień składanych w Platformie, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta Usługobiorcy, a po wyrażeniu dodatkowej, odrębnej zgody przez Usługobiorcę, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz poprzez kontakt telefoniczny i SMS/MMS wykonania umowy i wystawienia faktury, a także, jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę w celach: założenia i korzystania z Konta Usługobiorcy, celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.
 6. Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz First Data Polcard S.A. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za Zamówienie. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie Podanie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z Platformy.
 7. SUEZ jest uprawniony do przekazania danych osoby do partnera współpracującego z Usługodawcą wyłącznie w celach niezbędnych do wykonania Zamówienia.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta w celach marketingowych jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez Klienta w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną jest dobrowolne.

Część II. Gromadzenie, pozyskiwanie i przechowywanie danych

 1. Dane Konta i dane profilowe: Usługobiorcy zakładający Konto mogą zostać zobowiązani do podania konkretnych informacji, takich jak adres e-mail i hasło. Usługobiorcy mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać będzie dane takie jak adres zamieszkania/adres siedziby/miejsce realizacji zamówienia, imię i nazwisko, numer telefonu, adres email.
 2. SUEZ w ramach www.sklepsuez.pl może gromadzić dane osobowe Usługobiorców kontaktujących się z działem obsługi Usługobiorcy, które są niezbędne do zrealizowania prośby Usługobiorcy i kontaktu z nim w razie konieczności. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Usługobiorcy.
 3. Dane gromadzone przez stronę www.sklepsuez.pl i urządzenia mobilne: SUEZ jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia Usługobiorcy, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej lub usług podmiotów zewnętrznych.
 4. Ankiety: Dodatkowo, okazjonalnie, za zgodą Usługobiorcy, w drodze ankiet udostępnianych bezpośrednio w www.sklepsuez.pl, SUEZ zbiera od Usługobiorców dane demograficzne i profilowe. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Usługobiorców i dostosowywania oferty SUEZ do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Usługobiorców przekazywanego partnerom marketingowym SUEZ. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.
 5. Konkursy: Okazjonalnie w www.sklepsuez.pl organizowane są konkursy. Dane kontaktowe Usługobiorców, którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie wygranej w konkursie. Każdorazowo regulamin konkursu będzie określał szczegółowe warunki jego organizacji i zasady przetwarzania danych w związku z udziałem w konkursie. Oprócz tego dane kontaktowe Usługobiorcy używane są do promowania kolejnych produktów. Usługobiorca w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt i Wsparcie”.
 6. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w www.sklepsuez.pl organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Usługobiorców, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.

Część III. Adres IP, pliki cookies i numery identyfikacyjne urządzeń mobilnych

 1. SUEZ jest uprawniony do gromadzenia w ramach Platformy danych za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies, piksele śledzące oraz obiekty udostępniane lokalnie (np. w przeglądarce lub na urządzeniu). Ciasteczka („cookies”) to niewielkie pliki tekstowe przechowujące dane lokalnie na komputerze, telefonie komórkowym lub innym urządzeniu Usługobiorcy używanego do korzystania z Platformy. Piksele to niewielkie obrazy stanowiące część kodu strony internetowej, które umożliwiają innemu serwerowi, m.in. pomiar oglądalności strony i często stosowane są wraz z plikami cookies. Kod strony śledzi, czy i kiedy (oraz na jakiej stronie) piksel został załadowany, dostarczając informacji, że Usługobiorca obejrzał część lub całość danej strony.
 2. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Usługobiorcy, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. Innymi słowy pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapewnienia przyjaznego korzystania z Platformy tak, aby możliwe było np. korzystanie z Platformy bez konieczności ponownego logowania się. SUEZ zbiera w ramach www.sklepsuez.pl zarówno ciasteczka „stałe”, jak i „sesyjne”. Ciasteczka „stałe” przechowywane są na komputerze Usługobiorcy przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 3. SUEZ może umożliwiać podmiotom zewnętrznym, takim jak dostawcy reklam lub rozwiązań analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powyższych technologii bezpośrednio na stronach internetowych. Zgromadzone w ten sposób dane podlegają postanowieniom polityk prywatności przyjętym przez te podmioty.

Część V. Udostępnianie danych

 1. SUEZ nie udostępnia zebranych danych osobowych Usługobiorców innym podmiotom bez zgody Usługobiorców, chyba że zachodzą następujące okoliczności:
  a. SUEZ może współpracować z podmiotami zewnętrznymi w celu świadczenia udostępnianych przez siebie poprzez Platformę usług, w którym to przypadku podmioty te, działające w charakterze podwykonawców, są upoważnione do wykorzystywania danych wyłącznie w celu realizacji powierzonych im zadań a ich działania podlegają przepisom niniejszej Polityki Prywatności;
  b. SUEZ zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym na ich żądanie wspierającym SUEZ w walce z oszustwami i nadużyciami w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu innych ewentualnych naruszeń Regulaminu, zgodnie w wymogami prawa.
  c. W ramach Platformy mogą znajdować się przyciski, narzędzia lub treści kierujące do usług innych firm, m.in.: wtyczki portali społecznościowych (Facebook, Instagram), mapy (Google Maps), filmy (Youtube). Korzystanie z tych aplikacji może powodować przesyłanie informacji o Usługobiorcach do ww. zewnętrznych podmiotów.

Część VI. Metody kontroli po stronie Usługobiorcy

 1. SUEZ zobowiązany jest zapewnić Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz od dnia 25.05.2018 r. wynikających z RODO, w szczególności Usługobiorcy mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do GIODO (po wejściu w życie RODO urząd ten zmieni nazwę na „Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych”), gdy uzna, iż przetwarzanie jej/jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Wgląd, edycja i usuwanie danych: Usługobiorcy, którzy utworzyli Konto, mają prawo do wglądu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Usługobiorca zapewnia, że podawane lub publikowane przez niego dane na Platformie są poprawne. Dane Usługobiorcy mogą być modyfikowane lub usuwane przez Usługobiorcę w sekcji „Konto Usługobiorcy” na Platformie, w zakresie opisanym w Regulaminie.
 3. Wybór podmiotów zewnętrznych: Niektóre podmioty zewnętrzne działające w ramach SUEZ, np. Google Adwords, umożliwiają Usługobiorcom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazujących na aktywności Usługobiorcy. Więcej informacji na ten temat i możliwość dokonania wyboru znajduje się na stronie http:/www.youronlinechoices.com lub http://www.networkadvertising.org.
 4. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Usługobiorcy. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

 1. Wszystkie zbierane przez SUEZ dane chronione są z użyciem racjonalnych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Wszelkie podmioty zaangażowane przez SUEZ, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy w proces przetwarzania danych osobowych zobowiązali zobowiązały się do zarządzania danymi przetwarzania danych zgodnie z przyjętymi przez SUEZ wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII Wymagania systemowe

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator prowadząc serwis www.sklepsuez.pl, określa Regulamin.

Część IX. Postanowienie końcowe

 1. Pytania dotyczące zakresu kwestii objętych Polityką i Prywatności należy kierować za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt i Wsparcie”.